Om skräpmätningar

Mätning av skräp i Södertälje

Att mäta skräp är ett bra sätt att följa upp mål och åtgärder för att minska nedskräpningen. Genom mätningarna kan kommunen ta reda på var skräpet finns, hur mycket och vad för slags skräp det är samt hur olika åtgärder fungerar.    

Statistiska Centralbyrån fick under 2007 i uppdrag av stiftelsen Håll Sverige Rent att ta fram en vetenskaplig metod för att mäta skräp. Mätningar har sedan dess årligen genomförts i ett antal tätorter, förorter, parker och andra öppna ytor med gott resultat.

Resultaten av mätningarna är ett utmärkt verktyg för att studera utvecklingen över tid, se över placeringen av papperskorgar och askkoppar, följa upp nedskräpningsmål i den lokala och nationella avfallsplanen och som underlag för kampanjer. Metoden har utvecklats för att mäta skräpförekomsten i städer, förorter, parker och grönområden samt andra öppna ytor. Det statistiska mått som används är genomsnittligt antal skräpföremål per 10 kvadratmeter.

Hur går mätningen till?

Skräpmätningen i stadsmiljö sker i de mest centrala delarna av staden, där man tittar på skräp på trottoarer, gågator samt gång- och cykelbanor. Kommunen avgränsar de områden som är aktuella för skräpmätningen i samråd med Håll Sverige Rent och Statistiska Centralbyrån.

Kommunen tillsätter sedan en arbetsgrupp på 2-3 personer som utbildas av Håll Sverige Rent under en halvdag. För Håll Sverige Rent-kommuner är utbildningen kostnadsfri.

Mätningen genomförs under en 2-4 veckor lång period under maj till september, så att variationer i väder och andra förhållanden fångas upp. För förorter, parker och grönområden är mätperioden 1 vecka.

För att kunna göra jämförelser krävs minst två oberoende mätomgångar. Jämförbarheten över tiden inom samma undersökningsområde är god, under förutsättning att samma metodik används.

Vill du veta mer?

För prisuppgifter och mer information kontakta Britta Lönn på 070-263 99 10 eller britta.lonn@hsr.se

Kontakt