Så här funkar Håll Sverige Rents Grön Flagg

Med verktyget Grön Flagg blir arbetet med hållbar utveckling en del av det dagliga skol- och förskolearbetet. Arbetet sker cykliskt i perioder om ungefär ett till två år. Under den tiden arbetar ni med tre områden inom hållbarhet som ni vill utveckla, som till exempel energi, återvinning eller utemiljö. Det blir då era utvecklingsområden!

Era utvecklingsområden kopplas till ett eller flera Grön Flagg-teman: 

  • Livsstil och hälsa
  • Närmiljö
  • Vattenresurser
  • Klimat och energi
  • Konsumtion
  • Kretslopp

Tanken med våra teman är att de ska ge er inspiration! När ni läser om ett tema tror vi att det dyker upp många idéer på utvecklingsområden som ni vill jobba med. Ta gärna hjälp av våra tema-affischer  när ni planerar ert Grön Flagg - arbete.

I handlingsplanen kopplar ni även på ett enkelt sätt ert arbete till läroplanen.

Håll Sverige Rents Grön Flagg steg för steg

Bestäm er

Vill ni börja arbeta med Håll Sverige Rents Grön Flagg och vara med att förändra världen? När ni väl har bestämt er för att vara med är det viktigt att informera alla på skolan eller förskolan om Håll Sverige Rents Grön Flagg, och att se till beslutet blir väl förankrat. Glöm inte att informera och involvera alla föräldrar i arbetet!

För att vara med i Håll Sverige Rents Grön Flagg krävs att hela verksamheten på skolan eller förskolan inbegrips på något sätt. På gymnasieskolor kan ett eller flera program arbeta med Håll Sverige Rents Grön Flagg, så länge hela skolan inbegrips på något sätt. Alla skolor och förskolor som omfattas av det svenska utbildningssystemet kan vara med i Håll Sverige Rents Grön Flagg.

Förskola: Guide till Grön Flagg – Läs mer hur ni gör för att börja arbeta med Grön Flagg (pdf)

Skola: Guide till Grön Flagg –  Läs mer hur ni gör för att börja arbeta med Grön Flagg (pdf)

Hitta en kontaktpolitiker

Nästa steg är att ta kontakt med en lokal politiker, som vill vara er kontaktpolitiker. Syftet är att kommunen ska bli mer medveten om hur skolor och förskolor lokalt bidrar till en hållbar utveckling genom att arbeta med Grön Flagg. Alla Grön Flagg-skolor och förskolor ska ha en kontaktpolitiker.

Sverker Ottosson, kontaktpolitiker i Sundsvall:
Som kontaktpolitiker får man inspiration och nya perspektiv på tillvaron och problemlösningar. Konceptet är klockrent.

Förskola: Guide till Grön Flagg  – Läs mer om Kontaktpolitiker pdf)

Skola: Guide till Grön Flagg – Läs mer om Kontaktpolitiker (pdf)

Mailförfrågan till kontaktpolitiker

Anmäl er

När ni har bestämt er för att vara med i Grön Flagg och hittat er kontaktpolitiker är det dags att fylla i och skicka in en anmälan till Håll Sverige Rent. Ni får då inloggningsuppgifter till era egna sidor på Grön Flagg-webben, där ni enkelt kan fylla i er uppgifter, skapa en handlingsplan, dokumentera och hålla koll på ert arbete med Grön Flagg.

Förskola: Guide till Grön Flagg – Läs mer om anmälan (pdf)

Skola: Guide til Grön Flagg – Läs mer om anmälan (pdf)

Utse Grön Flagg-råd

När ni anmält er är det dags att utse ett Grön Flagg-råd. Det är viktigt att ansvaret för Håll Sverige Rents Grön Flagg vilar på flera och därför är ett Grön Flagg-råd med bred representation bra. I skolan ska det helst finnas elever från alla årskurser eller klasser och representanter från pedagogisk personal, övrig personal och gärna skolledning i rådet. Det är positivt med många vuxna i rådet men eleverna ska vara i majoritet och arbetet anpassas efter elevernas olika åldrar. Grön Flagg-rådet kan vara samma som elevrådet. I förskolan ska det helst finnas pedagoger från alla avdelningar i rådet, och gärna förskolechef, övrig personal och föräldrar. Barnen kan delta i Grön Flagg-rådet eller i separata Grön Flagg-råd eller samlingar. Det är viktigt att fånga upp barnens åsikter och idéer, så att alla tycker det är roligt och relevant att arbeta med hållbar utveckling.

Förskola: Guide till Grön Flagg – Läs mer om Grön Flagg-råd (pdf)

Skola: Guide till Grön Flagg – Läs mer om Grön Flagg-råd (pdf)

Redovisa Hållbara Nyckeltal

De Hållbara Nyckeltalen ger svar på hur ni arbetar med frågor kring miljö och hållbarhet i ett längre perspektiv.  Med de Hållbara Nyckeltalen kan ni följa det kontinuerliga, pågående arbetet med hållbar utveckling inom er verksamhet, ett arbete som inte alltid är syns genom de aktuella utvecklingsområdena i er handlingsplan. De Hållbara Nyckeltalen är också ett hjälpmedel för att synliggöra för andra vad er verksamhet konkret arbetar med för en hållbar utveckling. För att få reda på era Hållbara Nyckeltal fyller ni i en enkel checklista med olika kategorier, som återvinning och energi.

Förskola: Guide till Grön Flagg – Läs mer om Hållbara Nyckeltal (pdf)

Skola: Guide till Grön Flagg – Läs mer om Hållbara Nyckeltal (pdf)

Ta fram och skicka in en handlingsplan

I handlingsplanen beskriver ni vilka områden inom hållbar utveckling er skola eller förskola vill utvecklas inom och vilka tema ni vill arbeta med. Ni beskriver också hur arbetet organiseras, kopplas till läroplanen och hur det synliggörs och kommuniceras. Handlingsplanen är sedan grunden för er rapport.

Förskola: Guide till Grön Flagg – Läs mer om handlingsplan (pdf)

Skola: Guide till Grön Flagg – Läs mer om handlingsplan (pdf)

Utvecklingsområden

Inom varje arbetscykel väljer ni tre områden för hållbar utveckling som ni vill utvecklas inom, som exempelvis att spara energi, återvinna mer eller förbättra utemiljön. Ni väljer själva, och alla på skolan och förskolan ska ges möjlighet att vara med och besluta vad ni ska jobba med. Se utvecklingsområdena som en grund och en riktlinje i ert arbete - sedan är det processen, där ni följer barnen och elevernas idéer och intressen, som är i fokus. Ändrar sig fokus under arbetets gång utifrån det ni upptäcker och utforskar, är det detta ni dokumenterar i er rapport.

Förskola: Guide till Grön Flagg – Läs mer om utvecklingsområden (pdf)

Skola: Guide till Grön Flagg – Läs mer om utvecklingsområden (pdf)

Koppla till läroplanen

I handlingsplanen kan ni enkelt koppla ert Grön Flagg-arbete till mål i läroplanen. Då blir det tydligt hur arbetet bidrar till barnen och elevernas utveckling, lärande och utvecklande av värden och kunskaper, och till elevernas möjlighet till ansvar och inflytande.

Förskola: Guide till Grön Flagg – Läs mer om koppling till läroplanen (pdf)

Skola: Guide till Grön Flagg – Läs mer om koppling till läroplanen (pdf)

Synliggör arbetet

En viktig del med Grön Flagg-arbetet är att synliggöra det ni gör och sprida kunskapen. Sätt upp information på en anslagstavla, skriv på skolans webbplats, skriv nyhetsbrev, ring lokalpressen, skapa utställningar eller informera på något annat roligt sätt!

När ni är klara med handlingsplanen ska ni skicka in den till Håll Sverige Rent som granskar den och återkopplar till er.

Förskola: Guide till Grön Flagg – Läs mer om hur man synliggör arbetet (pdf)

Skola: Guide till Grön Flagg – Läs mer om hur man synliggör arbetet (pdf)

Dokumentera kontinuerligt

Sådär – när handlingsplanen är godkänd är det dags att börja jobba! Handlingsplanen och utvecklingsområdena utgör grunden i ert arbete – men det är möjligt att arbetet tar nya, spännande vägar. Det är därför viktigt att beskriva det arbete ni gör och hur mycket barnen och eleverna varit delaktiga. Reflektera över arbetet och ta med er erfarenheter vidare och utvecklas! Dokumentationen görs med text och foton i ert rapportformulär på Grön Flagg-webben. Efter sex till arton månaders arbete är det dags att rapportera vad ni gjort.

Förskola: Guide till Grön Flagg – Läs mer om hur ni dokumenterar (pdf)

Skola: Guide till Grön Flagg – Läs mer om hur ni dokumenterar (pdf)

Skicka in er rapport

När ni är klara med en arbetscykel av Grön Flagg-arbetet rapporterar ni till Håll Sverige Rent genom rapportformuläret på Grön Flagg-webben. För att Grön Flagg-arbetet ska utvecklas kontinuerligt är det viktigt att följa upp, analysera och utvärdera arbetet. När ni skickat in er rapport granskar vi på Håll Sverige Rent den och återkopplar till er.

Förskola: Guide till Grön Flagg – Läs mer om rapporter (pdf)

Skola: Guide till Grön Flagg –  Läs mer om rapporter (pdf)

Hissa flaggan!

När rapporten är godkänd och klar är det dags att fira. Om det är första gången som ni rapporterar är det dags att hissa flaggan! Och vi på Håll Sverige Rent säger grattis!

Förskola: Guide till Grön Flagg – Läs mer flaggan (pdf)

Skola: Guide till Grön Flagg – Läs mer om flaggan (pdf)
 

Gå med i Grön Flagg

Anmäl din skola eller förskola till Grön Flagg - 2 500 skolor och förskolor är redan med.

Logga in på Grön Flagg

Logga in på Grön Flagg-sidorna, där du kan arbeta med din handlingsplan och rapportera ditt arbete på ett enkelt sätt.

Mailförfrågan

Vill ni ha hjälp med att få tag i en kontaktpolitiker? Här får ni en mailtext att utgå eller inspireras av.

Kontakt