En resa med Grön Flagg

Se Grön Flagg som en resa som inspirerar er att ta nya steg i arbetet med hållbar utveckling och som hjälper er att utveckla och förbättra er verksamhet. Resan innehåller allt från planer, val av teman och utvecklingsområde, läroplanskopplingar till dokumentation med berättelser och foton. En resa som ni gör tillsammans på skolan eller förskolan.

 

Utse ett Grön Flagg-råd

Involvera många på skolan i planeringen av resan så att alla som vill kan vara med och påverka vad ni arbetar med och hur ni arbetar. Därmed lägger ni på ett tidigt stadium grunden för ett bra engagemang. Låt det ta tid och se till att barnen på förskolan och eleverna på skolan verkligen kommer till tals och har inflytande.

Grön Flagg-rådet spelar en viktig roll i att samla upp idéer och driva Grön Flagg-resan framåt. Rådet kan också hjälpa till att samordna och sprida information till den övriga verksamheten.

På förskolan kan rådet bestå av pedagoger från de olika avdelningarna och gärna förskolechef, övrig personal och föräldrar. Barnen kan delta i Grön Flagg-rådet eller i separata Grön Flagg-råd eller samlingar. På skolan kan rådet bestå av elevrepresentanter från varje klass samt lärare och rektor. Ni kan också använda ert elevråd och ha Grön Flagg som en stående punkt på dagordningen. 

”Grön Flagg arbetet är lätt att få in i vårt dagliga arbete och alla, både elever och personal, har blivit mer miljömedvetna. Grön flaggarbetet har skapat en samsyn på skolan."

Planera resan

Välj Tema

Er resa kan utgå från ett eller flera av de nio teman som ingår i Grön flagg. Välj tema utifrån det ni inspireras av och tycker är roligt eller använd temana för att ta nya steg och utforska nya områden. Alla teman är breda och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling – social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.Bestäm utvecklingsområden

När ni planerar vad ni faktiskt ska göra så väljer ni tre områden för hållbar utveckling som ni vill utveckla eller förbättra på er skola eller förskola- era utvecklingsområden. Det kan t ex handla om att göra om sin utemiljö, att främja kamratskap och motverka mobbing eller att undersöka och lära om marin nedskräpning. Utvecklingsområdena kan ses som en grund och en riktning för arbetet, men det är elevernas idéer och intressen, som avgör utvecklingen.

”Grön Flagg är ett utmärkt komplement till allt arbete som sker på skolan och är inspirerande och pushar på, så att man inte tappar fart. Bra!”

Koppla resan till viktiga mål

Genom att göra kopplingar till läroplanen gör ni det tydligt hur ert Grön Flagg-arbete bidrar till utvecklingen av kunskaper och förmågor hos barnen och eleverna. (På så sätt visar ni hur arbetet bidrar till elevernas utveckling av förmågor och kunskaper men också elevernas möjlighet till ansvar och inflytande.) I resan finns utdrag ur läroplanen och ni kan kryssa för de texter som stämmer in på det arbete ni planerar att genomföra.

Världen har antagit 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och alla länder i FN ska verka för att de uppnås till 2030. Grön Flagg möjliggör för skolor och förskolor att koppla arbetet till de Globala målen för hållbar utveckling och bidra att alla i Sverige ska få kännedom om målen och engagera sig. Tillsammans kan vi nå målen!

Berätta och visa vad ni gjort

Under resan skriver lärare och elever korta beskrivningar på vad de gjort och lärt sig samt fotograferar eller filmar upplevelserna. Med hjälp av vårt verktyg samlas allt i en inspirerande presentation som kan användas för att berätta och inspirera föräldrar och omgivning.

Hissa flaggan och fortsätt framåt

Grön Flagg handlar till en stor del om den stolthet och gemenskap ska skapas under resan. Allt manifesteras genom att hissa den gröna flaggan. Därefter fortsätter resan mot nya mål- tillsammans med miljontals barn, unga och pedagoger runt om i världen.

Resans mål är ett tillfälle att fira tillsammans med att bjuda in föräldrar, kontaktpolitiker, relevanta personer i kommunen, lokal media och andra skolor eller förskolor. Presentera er Grön Flagg-resa genom en utställning, en teater eller en rundvandring på skolan. 

Den gröna flaggan är gemensam för alla länder, som deltar i det internationella nätverket Eco-Schools, där svenska Grön Flagg ingår. Flaggan ser likadan ut i hela världen. Alla som har gått igenom resan och fortsätter att jobba aktivt har rätt att hissa flaggan för att synliggöra sitt arbete för en hållbar utveckling.

”För skolan är detta en profil som skapar gemenskap, helhet och utvecklar många kompetenser hos eleverna.”

En resa med tema Kemikalier

Så här kan det gå till! Kolla hur det skulle kunna gå till när ni arbetar med tema Kemikalier och Giftfri miljö.

Gå med i Grön Flagg

Anmäl din skola eller förskola till Grön Flagg genom att skicka ett mejl till gronflagg@hsr.se. 2600 skolor och förskolor är redan med!

Logga in på Grön Flagg

Logga in på Grön Flagg-sidorna, där du kan arbeta med din handlingsplan och rapportera ditt arbete på ett enkelt sätt.

Kontakt