Metoder för statistik och mätningar

Det lönar sig att arbeta förebyggande mot nedskräpning. För att kunna sätta in rätt insatser och följa upp utvecklingen är det viktigt att mäta nedskräpningen över tid. 

Här hittar du våra verktyg och metoder för att mäta både nedskräpningen och medborgarnas attityder kring problematiken.

Det finns idag olika metoder för att mäta skräpfrekvensen i stadsmiljö. Metoderna är anpassade efter typ av miljö och storlek på kommunen. Därutöver finns det även metoder för att mäta nedskräpning på stränder samt ett verktyg för att följa upp omfattande nedskräpning

Kartläggning av attityder

I samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent erbjuder Statistika Centralbyrån Sveriges kommuner möjlighet att mäta invånares attityder till nedskräpning i kommunen genom tilläggsfrågor till en NKI-undersökning (en undersökning som mäter hur nöjd kommuninvånaren är med olika frågor i kommunen, så kallat nöjd kund-index). Frågorna handlar om kommuninvånarnas attityder till nedskräpning och hur nedskräpningen upplevs vara i kommunen. Frågorna är ett komplement till de frågor kring renhållningen i kommunen som redan ställs i medborgarundersökningen.

2017 kommer en ny version av tilläggsfrågorna som ryms på en sida. Här kan du se tilläggsfrågorna »

Skräpmätningsmetoder

Skräpmätning i stadsmiljö

Genom ett slumpmässigt urval väljs 200 mätpunkter ut inom den centrala staden. Området där mätpunkterna slumpas ut ska vara minst 0,35 km² och det ska ha tydligt avgränsade gång- och cykelbanor. Mätningar genomförs under en 2-4 veckor lång period under maj till september. Metoden möjliggör jämförelser över tid och nyckeltal är antal skräp/10m² i den centrala delen av staden.

Skräpmätning i parker, förorter och på öppna ytor

Metoden utgår från 140 mätpunkter som slumpas ut inom mätområdet. Mätningen genomförs under sju dagar i sträck helst under någon av de tre första veckorna i juni. Metoden möjliggör jämförelser över tid och nyckeltal är antal skräp/10m² inom det utvalda mätområdet. Resultatet visar hur mycket skräp som kan förväntas hittas i parken under vald tidsperiod.

Skräpmätning längs kuster och stränder

Metoden bygger på att mätningarna genomförs på en strand som minst är hundra meter lång. Mätningar genomförs under vår, sommar och höst. Metoderna möjliggör jämförelser över tid och nyckeltal är antal skräp/100m samt även nyckeltalet antal skräp/10m².

 

Rapportera skräp med mobilen

Ett sätt att få kännedom om nedskräpning av större omfattning, som t.ex. när någon slängt större mängder skräp som byggavfall, säckar med sopor och liknande, är att ta hjälp av allmänheten. Håll Sverige Rent har tagit fram en mobilapplikation som gör det möjligt för allmänheten att rapportera in nedskräpning av större omfattning och t.ex. skrotbilar och skrotbåtar. Mobilapplikationen kan kopplas till ärendehanteringssystem hos kommunerna och också användas för rapportering som görs av kommunens anställda. Mobilapplikationen finns för både Iphone och Android, och heter ”Håll Sverige Rent”.

 

 

 

 

Kontakt