Myndigheter om skräp

Det är Naturvårdsverket som har det statliga ansvaret för nedskräpningsfrågan, medan kommunerna har renhållningsansvaret. 2011 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att genomföra en särskild satsning för att främja en minskad nedskräpning, ett uppdrag som genomförts i nära samarbete med oss på Håll Sverige Rent. Förutom del- och slutredovisning har Naturvårdsverket genomfört några intressanta undersökningar om nedskräpning.

Särskild satsning för minskad nedskräpning - Naturvårdsverkets slutredovisning av uppdraget

Regeringsuppdraget om en särskild satsning för minskad nedskräpning slutredovisades till Miljödepartementet i april 2013. Regeringsuppdraget har omfattat nedskräpning i stadsmiljö, naturen och längs kusterna. Arbetet i uppdraget har genomförts i nära samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent. Dialog har skett med Havs- och vattenmyndigheten, kommuner, organisationer och andra aktörer som berörs av nedskräpningsproblematiken.Regeringsuppdraget har omfattat nedskräpning i stadsmiljö, naturen och längs kusterna.

Ladda ner slutredovisningen från Naturvårdsverkets webbplats (pdf)

Särskild satsning för minskad nedskräpning - Naturvårdsverkets delredovisning av uppdraget

Regeringsuppdraget om en särskild satsning för minskad nedskräpning delredovisades till Miljödepartementet i april 2012. Delredovisningen innehåller bland annat en nulägesanalys och information om arbetet med att utveckla vägledning som stöd för kommunernas arbete med nedskräpningsfrågorna.

Ladda ner delredovisningen från Naturvårdsverkets webbplats (pdf)

"Det här är ingen skräpfråga"

I april 2012 gav Naturvårdsverket ut en utvärdering av kommunernas arbete mot nedskräpning. Slutsatserna från utvärderingen är att vägledning och stöd kan diskuteras utifrån
- ekonomiskt stöd till implementering av förebyggande insatser
- stödja forskning och kunskapsutveckling om nedskräpning samt stödja utveckling av mätmetoder
- sprida information om nedskräpningens konsekvenser och kostnader på nationell och regional nivå
- sprida erfarenheter och goda exempel genom att utveckla nätverk, förslag på arbetssätt, forum för dialog och skapa idébank
- diskutera ansvarsfördelning och tillämpning av lagar och regler på nationell och internationell nivå
- diskutera ansvarsfördelning vad gäller ilandflutet skräp

Ladda ner rapporten "Det här är ingen skräpfråga - en utvärdering av kommuneras arbete mot nedskräpning" från Naturvårdsverkets webbplats (pdf)

Marin nedskräpning: Havs- och vattenmyndighetens fråga

Enligt nya regler för EU:s havsmiljö ska det marina avfallet minska och att mängden avfall, inklusive dess nedbrytningsprodukter, inte förorsakar skada på havsmiljön. Reglerna är införlivade i den svenska lagstiftningen, och det är Havs- och vattenmyndigheten som är ansvarig för arbetet. Läs mer om arbetet på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

 

Kontakt