Kunskapspartners

Nätverket är samverkansplattform där medlemmar utöver att möta varandra även träffar forskare, myndighetsrepresentaner och andra strategiska nyckelpersoner. Följande kunskapspartners är en del av Håll Havet Rent-nätverket: 

Johanna Eriksson
Utredare på Havs- och vattenmyndigheten, där hon främst arbetar med marint skräp. Johanna arbetar för tillfället på uppdrag av regeringen med en utredning gällande möjligheten att minska plastens negativa miljöeffekter. 

Bethanie Carney Almroth
Docent vid Göteborgs universitet, marinbiolog och ekotoxikolog. Bethanies forskning fokuserar på fiskfysiologi och mekanismer för effekter av exponering för miljöföroreningar i fisk.

Anna Fråne
Arbetar med avfalls- och återvinningsfrågor på IVL Svenska Miljöinstitutet. Speciellt fokus i Annas arbete är insamling och materialåtervinning av plastavfall, elektronikavfall, bygg- och rivningsavfall och avfallsstatistik.

Malin Göransson
Handläggare på Kretsloppsenheten på Naturvårdsverkets Samhällsavdelning. Malin arbetar med producentansvaret för förpackningar och returpapper samt förordningen om plastpåsar. Malin är också aktuell i Naturvårdsverkets regeringsuppdrag för minskad nedskräpning av plast.

Anna Kärrman
Docent i miljökemi, ansvarig för Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik, och forskningsledare i gruppen Miljö och Hälsa på Forskningscentrum MTM. Annas forskning ligger inom området långlivade kemikaliers spridning i miljön, dess källor och människors exponering. Speciellt fokus är på fluorkemikalier, så kallade PFAS-ämnen, och mikroplaster.
 

Kontakt