Så här går en resa till

Se Grön Flagg som en resa i sex steg som inspirerar er att ta nya steg i arbetet med hållbar utveckling och som hjälper er att tillsammans utveckla och förbättra er verksamhet. 

 

Steg 1 Utse ett Grön Flagg-råd

Att ha en Grön Flagg-råd är obligatoriskt för alla verksamheter. På förskolan kan rådet bestå av pedagoger från de olika avdelningarna och gärna förskolechef, övrig personal och vårdnadshavare. Inom skolan ska rådet bestå av elevrepresentanter från varje årskurs samt lärare och rektor. 

Grön Flagg-rådet spelar en viktig roll för att samla upp idéer och driva Grön Flagg-resan framåt. Rådet kan användas för att hjälpa till att samordna och sprida information till den övriga verksamheten.

 

Steg 2 Ta reda på vad ni ska göra

Involvera många på skolan i planeringen av resan så att alla som vill kan vara med och påverka vad ni arbetar med och hur ni arbetar. Därmed lägger ni på ett tidigt stadium grunden för ett bra engagemang. Låt det ta tid och se till att barnen och eleverna är med i arbetet, från planering till genomförande och utvärdering. 

Välj Tema

Er resa kan utgå från ett eller flera av de nio teman som ingår i Grön flagg. Välj tema utifrån det ni inspireras av och tycker är roligt eller använd temana för att ta nya steg och utforska nya områden. Alla teman är breda och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling – social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Bestäm utvecklingsområden

När ni skriver ner planen för er resa beskriver ni ert arbete i tre utvecklingsområden, som alla kopplas till ett tema. Med ett utvecklingsområde menas ett område för hållbar utveckling som ni vill utveckla eller förbättra på er förskola eller skola. Exempel kan vara att förändra er utemiljö, främja kamratskap, gå ut och plocka skräp eller ta reda på hur ni kan spara el på förskolan eller skolan. Beskriv vad ni planerar att göra och skicka in er plan till oss! Se exempel på ett utvecklingsområde »

Steg 3 Skriv ner er plan

Genom att koppla till läroplanen gör ni det tydligt hur ert Grön Flagg-arbete bidrar till utvecklingen av kunskaper och förmågor hos barnen och eleverna. I resan finns utdrag ur läroplanen och ni kan kryssa för de texter som stämmer in på det arbete ni planerar att genomföra. Minst en koppling behöver ni göra och den visas upp i berättelsen om er resa.

Världen har antagit 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och alla länder i FN ska verka för att de uppnås till 2030. Grön Flagg möjliggör för skolor och förskolor att koppla arbetet till de Globala målen för hållbar utveckling och bidra att alla i Sverige ska få kännedom om målen och engagera sig. Tillsammans kan vi nå målen!

Steg 4 Arbeta och dokumentera

När ni har färdigställt er plan skickar ni in den till oss. När vi har återkopplat på planen är det dags att börja jobba och dokumentera under Vår resa. Där kan ni löpande fylla på med korta beskrivningar av vad ni gjort och vad ni tar med er från arbetet. Ni kan också lägga in bilder, filmer och citat från pedagoger och barn. På så sätt är dokumentationen gjord när ert arbete är klart.

Ni har ett år på er att jobba med er plan men om ni behöver mer tid kan ni förlänga resan med ett halvår. När resan är klar skickar ni in den till oss på Håll Sverige Rent. Se exempel på hur dokumentationen kan se ut här »

Steg 5 Utvärdera

Grön Flagg handlar till en stor del om den stolthet och gemenskap som skapas under resan. Allt manifesteras genom att hissa den gröna flaggan. Därefter fortsätter resan mot nya mål- tillsammans med miljontals barn, unga och pedagoger runt om i världen.

Resans mål är ett tillfälle att fira tillsammans med att bjuda in föräldrar, kontaktpolitiker, relevanta personer i kommunen, lokal media och andra skolor eller förskolor. Presentera er Grön Flagg-resa genom en utställning, en teater eller en rundvandring på skolan. 

Steg 6 Fira och sprid ert arbete

När ni firat ordentligt är det dags att börja om med en ny plan. Grön Flagg är ett verktyg för ständig utveckling och fördjupning av arbetet med hållbar utveckling. Hitta nya områden ni är intresserade av eller fortsätt och fördjupa arbetet ni börjat med.

Kontakt