Om skräpmätningar

Mätning av skräp i Södertälje

Från 1 maj 2017 gäller de nya reviderade föreskrifterna om kommunal avfallsplanering. En nyhet i föreskrifterna är att kommunerna ska sätta upp mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpningen. Då är det förstås också viktigt att följa upp målen och åtgärderna.

Att mäta skräp är ett bra sätt att följa upp mål och åtgärder för att minska nedskräpningen. Genom mätningarna kan kommunen ta reda på var skräpet finns, hur mycket och vad för slags skräp det är samt hur olika åtgärder fungerar.    

Statistiska Centralbyrån fick under 2007 i uppdrag av stiftelsen Håll Sverige Rent att ta fram en vetenskaplig metod för att mäta skräp. Mätningar har sedan dess årligen genomförts i ett antal tätorter, förorter, parker och andra öppna ytor med gott resultat.

2018 tog Statisticon över SCB:s roll i skräpmätningarna. De hjälper till med avgränsning av mätyta och sammanställer resultaten. Det är nu även möjligt att fylla i mätprotokollen digitalt.

Mätningarna är ett utmärkt verktyg för att studera utvecklingen över tid, se över placeringen av papperskorgar och askkoppar, följa upp nedskräpningsmål i den lokala och nationella avfallsplanen och som underlag för kampanjer. Metoden har utvecklats för att mäta skräpförekomsten i städer, förorter, parker och grönområden samt andra öppna ytor. Det statistiska mått som används är genomsnittligt antal skräpföremål per 10 kvadratmeter.

Hur går mätningen till?

Skräpmätningen i större tätorter sker i de mest centrala delarna av staden, där man tittar på skräp på trottoarer, gågator samt gång- och cykelbanor. Kommunen avgränsar de områden som är aktuella för skräpmätningen i samråd med Håll Sverige Rent och Statisticon.

Kommunen tillsätter sedan en arbetsgrupp på 2-3 personer som utför mätningar efter att ha genomfört Håll Sverige Rents webbutbildning.

Mätningen genomförs på vardagar under en 2-4 veckor lång period under maj till september, så att variationer i väder och andra förhållanden fångas upp. För mindre tätorter, parker och grönområden är mätperioden 1 vecka och då mäter man även på helgen.

För att kunna göra jämförelser krävs minst två oberoende mätomgångar. Jämförbarheten över tiden inom samma undersökningsområde är god, under förutsättning att samma metodik används.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna för prisuppgifter och mer information.

Britta Lönn, områdesansvarig Mätningar

Kontaktperson:
Britta Lönn
Områdesansvarig Mätningar
070-263 99 10
britta.lonn@hsr.se

 
 

Kontakt