Personuppgifter i kampanjen "Stoppa den marina nedskräpningen"

När du deltar i vår kampanj på Signby.me behöver du uppge din e-postadress för att intyga att du är en verklig person. Håll Sverige Rent kommer att använda dina e-postadress för att skicka information till dig om Håll Sverige Rents verksamhet.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person, som ditt namn eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Håll Sverige Rent följer personuppgiftslagen (PuL), vilken är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i PuL eller annan lag.

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad om dig. Du har också rätt att begära att felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter rättas. Om du vill kontakta oss angående personuppgifter, mejla till info@hsr.se

Kontakt