Sveriges kommuner saknar plan mot nedskräpningen

fredag, november 17, 2017

Fimpar i stadsmiljö.

Knappt varannan av landets kommuner har mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpningen, trots att detta ska finnas enligt de nya avfallsföreskrifterna. Det visar Håll Sverige Rents årliga kommunenkät.

– Viktigaste lösningen på problemet med nedskräpning är att alla slutar skräpa ner. Därför behöver fler kommuner arbeta för att ändra attityder och beteenden, i stället för att bara städa upp, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Alla svenska kommuner ska enligt Naturvårdsverkets föreskrifter ha både mål och åtgärder i sina avfallsplaner för att minska nedskräpningen. Av de kommuner som svarat på Håll Sverige Rents kommunenkät uppger endast 42 procent att de har mål och åtgärder. Det är en marginell ökning från fjolårets siffra på 39 procent. 26 procent av kommunerna har endast åtgärder och 8 procent har endast mål. 15 procent saknar både mål och åtgärder.

Många kommuner vet inte heller hur stort problemet med nedskräpning är och var det skräpas ner. Endast 17 procent av de svarande kommunerna har på något sätt mätt nedskräpningen under det senaste året. Lika få har räknat på vad nedskräpningen kostar kommunen och skattebetalarna.

– Att arbeta förebyggande mot nedskräpning kan minska kommunernas kostnader. Nedskräpningen i Sverige kostar omkring 2 miljarder varje år, pengar som skulle kunna gå till så mycket annat, säger Johanna Ragnartz.

Naturvårdsverkets föreskrifter från den 1 maj i år anger att kommunernas avfallsplaner ska innehålla mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpning. Om avfallsplanen är antagen innan det datumet måste den uppdateras senast fyra år från det att den beslutades för att inkludera sådana mål och åtgärder.

Om Håll Sverige Rents kommunenkät
Enkäten genomförs en gång per år och utgör underlag till Håll Sverige Rents Kommunindex, som i sin tur ligger till grund för utmärkelsen årets Håll Sverige Rent-kommun. Årets vinnare presenteras på Håll Sverige Rents konferens den 30 november.

Enkäten skickades ut till samtliga 290 kommuner i Sverige, och 185 kommuner svarade. Det motsvarar en svarsfrekvens om 64 procent. Undersökningen genomfördes under perioden 18 oktober–10 november.

För mer information:
Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige Rent, telefon 076-941 01 89

Fotnot: Frågorna som ställdes var i sin helhet 1) Har din kommun mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpningen? 2) Finns det en aktuell beräkning av kostnaden för nedskräpningen i kommunen? Med det avser vi kostnader för omhändertagande av det skräp som hamnar utanför papperskorgen samt i skog och mark. 3) Har kommunen under det senaste året genomfört någon typ av mätning av nedskräpningen, som exempelvis skräpmätning eller attitydundersökning?
 

Kontakt