Vår styrelse

Styrelsen i Stiftelsen Håll Sverige Rent består av 11 ledamöter inklusive styrelseordföranden. Ledamöterna representerar organisationer, företag eller myndigheter inom stiftelsens verksamhetsområde. VD är Johanna Ragnartz.

Stiftelsens ordförande

Martin Eriksson, Avdelningschef för Uppdragsavdelningen på Naturvårdsverket.
Har tidigare arbetat på Socialstyrelsen samt med miljö-och hälsoskyddsfrågor vid kommun, länsstyrelse och landsting. Har styrelseuppdrag inom Energieffektiviseringsrådet, Institutet för miljömedicin (Karolinska institutet) och Europeiska miljöbyrån (EEA). Utbildad inom miljö- och hälsoskydd samt förberedande forskning vid Umeå universitet. 
 

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Stiftare av Håll Sverige Rent tillsammans med AB Svenska Returpack.

Ledamot: Berit Oscarsson, Kommunikationschef.  
Har en bakgrund som kommunikationschef på bland annat Huddinge kommun, Vägverket och Södersjukhuset. Certifierad styrelseledamot av Styrelseakademin. Utbildad i kommunikation vid Växjö universitet (nu Linnéuniversitetet).
Till Naturvårdsverkets webbplats »

AB Svenska Returpack/AB Svenska Returpack-PET

AB Svenska Returpack/AB Svenska Returpack-PET ansvarar för systemet för insamling och återvinning av aluminiumburkar och återvinningsbara PET-flaskor. Stiftare av Håll Sverige Rent tillsammans med Naturvårdsverket.

Ledamot: Bengt Lagerman, VD.
Har tidigare varit Vice President Finance, Norway and Sweden i Coca-Cola Enterprises, Finans- och Administrativ direktör i Coca-Cola Drycker Sverige AB. Styrelseordförande i Returpack-Burk Svenska AB, Styrelseordförande i Returpack-PET Svenska AB, Styrelseledamot i Svenska Retursystem AB. Är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Till Returpacks webbplats »

Svenska Turistföreningen (STF)

Svenska Turistföreningen (STF) är en medlemsorganisation som arbetar för natur- och kulturturism under mottot "Känn ditt land". STF är mest känd för sin fjäll- och vandrarhemsverksamhet.

Ledamot: Jenny Engström, kommunikationsansvarig. 
Har jobbat med kommunikation i över 20 år, varav de senaste 10 åren på STF. Har ett stort nätverk inom friluftsliv, föreningar och turism. Ingår i valberedningen för Ekoturismföreningen.  
Till STF:s webbplats »

Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandet erbjuder ledarledda friluftsaktiviteter för att främja en aktiv fritid och verkar för folkhälsa och livsglädje.

Ledamot: Göran Andersson, sakkunnig Organisation och Friluftsmiljö. 
Är en av Landsbygdsdepartementets Skogsriketambassadörer och ledamot i Skogsstyrelsens nationella sektorsråd.
Till Friluftsfrämjandets webbplats »

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening för naturskydd och miljövård.

Ledamot: Stina Lindblad, vice ordförande. 
Biolog och utomhuspedagog. Har tidigare arbetat som Agenda 21-samordnare och lärarfortbildare samt byggt upp och drivit utomhuspedagogisk verksamhet i form av naturskola. Andra uppdrag: Ordförande i Naturskoleföreningen sedan 2006, ledamot i Studiefrämjandets förbundsstyrelse, ledamot i Standardiseringens konsument- och arbetstagarråd.
Till Naturskyddsföreningens webbplats »

Sveriges kommuner och landsting

Sveriges Kommuner och Landsting är den nya intresseorganisationen för kommuner, landsting och regioner i Sverige. Medlemmar är alla Sveriges 290 kommuner, 18 landsting och regionerna Västra Götaland och Skåne.

Ledamot: Fredrik Bäck, Utredare/handläggare/sakkunnig avfallsfrågor. Har tidigare bl a arbetat som länsjurist vid länsstyrelsen i Kronobergs län, miljöjurist med inriktning mot förorenade områden vid Sveriges geologiska undersökning (SGU) samt som stabsjurist med myndighetsövergripande verksamhetsfunktioner vid SGU.
Till Sveriges kommuner och Landstings webbplats »

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

FTI har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. FTI:s insamlingssystem består av olika fastighetsnära insamlingslösningar för över 30% av Sveriges hushåll och över 5 000 återvinningsstationer och andra insamlingspunkter runt om i landet där hushåll kan lämna sina förbrukade förpackningar och tidningar. En del av uppdraget är att bekämpa nedskräpningen på återvinningsstationerna.

Ledamot: Håkan Ohlsson, VD Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Har tidigare arbetat på Unilever, McKinsey, Apoteksgruppen och Citymail. Är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. 
Till Förpacknings- och Tidningsinsamlingens webbplats »

Skolverket

Skolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.

Ledamot: Per-Olov Ottosson, Undervisningsråd. 
Har tidigare arbetat som miljöinspektör och lärare samt som utbildningschef på stiftelsen Håll Sverige Rent. Nuvarande arbetsuppgifter på Skolverket omfattar svensk utlandsundervisning, EU:s skolform Europaskolan samt utbildning för hållbar utveckling.
Till Skolverkets webbplats »

Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. De gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Avfall Sveriges vision är "Det finns inget avfall". De verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt.

Ledamot: Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef.
Är civilekonom och har gått IHR. Har tidigare arbetat med kommunikation i det privata näringslivet, både svenska och multinationella företag, samt inom Regeringskansliet.
Till Avfall Sveriges webbplats »

Trafikverket

Trafikverket är en myndighet som har ansvar för alla trafikslagen: trafik på vägar, järnvägar, till sjöss och med flyg. De är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur.

Ledamot: Tommy Jonsson, Biträdande planeringsdirektör vid Trafikverket.
I denna roll finns ansvar för den långsiktiga planeringen av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart.I arbetsuppgifterna ingår också frågor om inom området Tillgänglighet, Trafiksäkerhet samt Miljö och hälsa. Har tidigare arbetat på med trafiklednings-, avreglerings- och kapacitetstilldelningsfrågor för järnväg inom Banverket och dessförinnan inom SJ.Har ett brett nätverk inom väg- och järnvägssektorn i Sverige.  


Auktoriserad revisor: Pernilla Varverud, Grant Thornton 

Kontakt