Fakta om allemansrätten

När du paddlar, surfar, klättrar, springer, cyklar eller bara går på en promenad i skogen använder du dig av allemansrätten. Allemansrätten innebär att du får röra dig på annans mark utan att fråga om lov. Samtidigt innebär allemansrätten krav på hänsyn och varsamhet.

Allemansrätten är avgörande för ett fritt friluftsliv och en unik rättighet som är viktig att respektera.

Allemansrätten har stöd i grundlagen, i 2 kap. 15 § regeringsformen, som säger att "alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten". Men där sägs det inget närmare om vad rätten är för något. I miljöbalkens 7 kap. 1 § står att man ska "visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med naturen", och av praxis följer att en verksamhet inte får medföra nämnvärd skada eller olägenhet för en markägare.

Allemansrätten är alltså ingen lag, men omges av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. Exempelvis får man inte färdas till fots över tomt eller plantering eller annan äga som kan skadas av detta, vilket regleras i brottsbalken 12 kap. 4 §. Man får inte gå så långt in på annans område så att man gör sig skyldig till hemfridsbrott.

Naturvårdsverket har massor med bra information om allemansrätten på sin webbplats, kolla in länkarna här nedan.

Och kika genom sidorna här till vänster, så får du bra koll på allemansrätten - och testa dina kunskaper i frågesporten! Skriv sedan under Allemansrättens Code of conduct.

 

Kontakt