Vad säger lagen?

I första hand är det individen som ansvarar för att inte skräpa ner. All nedskräpning i Sverige är förbjuden. Förbudet gäller på platser där allmänheten har tillträde till eller insyn till, och det riktar sig till alla – även markägare.

Förbudet mot nedskräpning

15 kapitlet, paragraf 26 miljöbalken
"Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till."

Med skräp menas både mindre föremål som glas, papper, engångsgrillar och fimpar såväl som större föremål som exempelvis byggavfall, möbler, bilar och hemelektronik.

Den som med flit eller av oaktsamhet skräpar ner på en plats där allmänheten har tillträde till kan dömas för nedskräpningen, och straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Den här typen av nedskräpning kallar regeringen ”nedskräpning av normalgraden”, och det handlar om nedskräpning av större föremål eller i stor omfattning.

29 kapitlet, paragraf 7 miljöbalken
"Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år."

Förbudet mot nedskräpning är en av de regler som självklart måste följas när man utnyttjar allemansrätten. Allemansrätten finns reglerad i 2 kap. 18 § regeringsformen där det står att ”alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten” och i 7 kap. 1 § miljöbalken står det ” var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen ska visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den”.

Nedskräpningsboten

När det gäller nedskräpning som är mindre allvarlig kan polisen bötfälla på plats, så kallad nedskräpningsförseelse. Boten är på 800 kronor. Enligt Riksåklagarens föreskrifter är handlar det om då någon skräpat ned med små mängder skräp, till exempel snabbmatsförpackningar, glas- och plastflaskor, olika typer av dryckesförpackningar, engångsgrillar och andra engångsartiklar. Om det handlar om en obetydlig nedskräpning i förhållande till det skyddssyfte som lagen har ska nedskräpningen bedömas som en ringa förseelse, som inte är straffbar. Håll Sverige Rent anser att även småskräp som fimpen borde omfattas av nedskräpningsboten.

29 kapitlet, paragraf 7a miljöbalken
"Den som begår en gärning som avses i 7 § döms för nedskräpningsförseelse till penningböter, om nedskräpningen är att anse som mindre allvarlig."

Lagstiftning kring marin nedskräpning

Det finns nationell och internationell lagstiftning som förbjuder att till exempel plast och annat fast avfall slängs i våra hav. Fast avfall får inte släppas ut från fartyg. Det gäller för alla fartyg inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon samt från svenskt fartyg oavsett var de befinner sig. 

I EU utgör marint skräp en av elva så kallade deskriptorer, vilka ska användas för att bedöma om och när havsmiljön uppnår god miljöstatus. Direktivet är införlivat i svensk lagstiftning i havsmiljöförordningen (2010:1341). I Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön, sägs att god miljöstatus kännetecknas av att mängden avfall, inklusive dess nedbrytningsprodukter, inte förorsakar skada på havsmiljön och att avfall som påverkar eller kan antas påverka marina organismer negativt ska minska. 

Havs- och vattenmyndigheten har till detta tagit fram ett åtgärdsprogram, som innehåller fem faktablad om åtgärder mot marint skräp. Kommunens ansvar enligt 4 § gaturenhållningslagen (se nedan) gäller även för marint skräp på stränder. 

Ansvar för nedskräpning

Trots att det är förbjudet att skräpa ner är det en hel del skräp som hamnar på fel ställe. Det blir då ofta kommunens ansvar att städa upp på gator, torg och andra allmänna platser inom detaljplanelagt område. Reglerna kring detta finns i lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814). Ibland är det fastighetsinnehavaren som är skyldig att städa. Om du är intresserad av kommunens ansvar finns massor med information under Vägledning för kommuner.

När det gäller nedskräpning längs allmänna vägar är det Trafikverket som ansvarar för renhållning. Det gäller även rastplatserna längs vägarna.

För skrotbilar och skrotbåtar finns det särskilda regler.

Kontakt