Återvinning -några tips

Vi svenskar är duktiga på att återvinna. Men det är inte alltid helt lätt att hålla reda på vilka förpackningar som ska vart. Är det bara förpackningar som ska sorteras ut? Hur var det nu med glödlampan? Och batterierna? Här kan du få lite tips – men framförallt länkar till andra webbplatser med massor av bra information.

Producenterna ansvarar för det avfall som omfattas av det lagreglerade producentansvaret.

Hushållen, det vill säga alla invånare, är skyldiga att sortera ut returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och grovsopor och lämna detta avfall till de insamlingssystem som finns. Det hushållsavfall som inte lämnas till producenternas insamlingssystem ska lämnas till kommunens insamling.

Producentansvar finns i dag för:

  • returpapper som tidningar och andra trycksaker – ska lämnas till FTI:s återvinningsstationer, mer info på sopor.nu
  • förpackningar – ska lämnas till FTI:s återvinningsstationer, mer info på sopor.nu
  • elektriskt och elektroniskt avfall – kommunernas återvinningsstationer brukar ta emot elavfall, mer info på sopor.nu
  • däck - kan lämnas till alla som säljer däck
  • bilar - kan du kostnadsfritt lämna till en bilskrot som ska finnas inom ett avstånd av 50 km eller inom den egna kommunen. Närmaste bilskrot hittar du på www.bilretur.se.
  • batterier – småbatterier ska lämnas i batteriholk – kolla in var dessa på Batteriinsamlingens webbplats. Inbyggda batterier följer med elavfallet och bilbatterier ska lämnas på kommunens återvinningscentraler eller till de som säljer bildelar

Det är oerhört viktigt att alltid sortera ut farligt avfall, alltså sådant som är giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. I ett vanligt hushåll kan det handla om exempelvis färger, lösningsmedel, läkemedel, batterier, elektriska produkter och växtskyddsmedel. Farligt avfall kan oftast lämnas på kommunens återvinningscentral. På vissa platser finns det också så kallade miljöstationer där farligt avfall kan lämnas, exempevis vid bensinstationer. En del kommuner kan hämta det farliga avfallet hos hushållen, och ibland går det att lämna visst farligt avfall i butiker och liknande. Kolla vad som gäller i just din kommun.

Annat avfall som ska eller kan (olika i olika kommuner) sorteras ut är:

  • matavfall
  • trädgårdsavfall
  • grovsopor

Kolla vad som gäller i din kommun - här kan du hitta din egen kommun.

Producenterna har anförtrott organisationen och administrationen av producentansvaret till så kallade materialbolag eller servicebolag. Dessa är:

Kommunerna ansvarar för att allt hushållsavfall tas omhand och transporteras till en behandlingsanläggning för återvinning eller bortskaffande, deponering. Det gäller avfall från hushåll men också ''liknande avfall'' från exempelvis restauranger, butiker, kontor etc. Kommunen ska också informera invånarna om hur de ska hantera förpackningar och tidningar och miljönyttan med att återvinna dessa material. Kommunerna ansvarar inte bara för hushållsavfall från privatpersoner utan också för liknande avfall från kontor, restauranger, skolor etc.

Den som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, exempelvis industrier och företag i byggbranschen, ansvarar själva för att avfallet transporteras bort och omhändertas på ett miljömässigt riktigt sätt.

Kontakt