Skrotbåten – vad gäller?

Det är inte tillåtet att överge en uttjänt båt eller att låta den vara en risk för människors hälsa eller miljö. Att lämna en sådan båt räknas som nedskräpning. Båtar med motor som lämnas i sjön eller på land utgör en potentiell miljörisk. Det handlar om utsläpp av drivmedel, oljor, glykol eller andra miljöfarliga ämnen som kan skada djur och växter. Det kan också förekomma läckage av miljöfarliga ämnen från båtbottenfärger. Under sådana förhållanden kan båten betraktas som farligt avfall.

Det är alltid ägaren som är ytterst ansvarig för sin båt, även när den räknas som avfall. Miljöbalken reglerar brott mot nedskräpning och miljöbrott. Även på din egen tomt är du skyldig att hålla ordning vilket regleras av plan- och bygglagen.

Vad gör jag om jag vill skrota min båt?

Vänligen vänd er till Båtretur

Vad gör jag om jag hittar en övergiven skrotbåt?

Om båten hittas på allmän plats eller i naturen anmäler du detta till kommunen. Kommunen kan då försöka hitta ägaren. Det kan vara mycket kostsamt för kommunen men också svårt rent rättsligt. Kommunen kan, precis som en privatperson, bli skyldig till egenmäktigt förfarande om de skrotar en båt utan ägarens tillstånd. Ett lagförslag som handlar om kommunernas rätt att flytta båtar i vissa fall remissbehandlas under 2012. Om förslaget implementeras i svensk lagstiftning kommer detta förhoppningsvis underlätta för kommunerna i dessa ärenden. Är ägaren känd men ändå inte vill ta sitt ansvar för båten kan kommunen vända sig till Kronofogden för handräckning.

Om en båt upphittas på din tomt och ägaren är okänd kontaktar du i första hand polisen. En stulen båt hämtas av polisen. En övergiven båt där ägaren inte ger sig till känna kan övergå i upphittarens ägo efter en viss tid.

 

Kontakt